Yorumlamak

MPE Profilinizi Yorumlayın 

Mentorluk Profili Envanteriniz size öğretmen adayları ile olan çalışmalarınızı nasıl kavradığınız hakkında anlık bir durum görüntüsü sunar.

Böylece, çalışmalarınızda, kısmen motive edici veya tatmin edici ya da zorlu veya problematik bulduğunuz unsurlara ait yönleri tanımlamanıza yardımcı olur.

Motive edici veya zorlayıcı unsurların çoğu, uygulamada öğretmen adayları ile çalışmalarınıza devam ederken sezgisel olarak bildiğiniz şeylerdir. MPE, onların belirginleştirilmesine yardımcı olur. 

Dolayısıyla, MPE’nin değeri, sizin danışmanlık pratiğinizin çeşitli yönlerini vurgulamanıza nasıl yardım ettiğinde yatmaktadır.  Bu, bir başlangıç noktası sağlamaktadır ve 

danışmanlık uygulamalarının daha geniş bir müzakeresini başlatmayı ve öğretmenler, okullar, okul bölgeleri ve üniversiteler arasında düşünceli tartışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Profiliniz, bugünkü uygulamalarınıza ilişkin ve güncel konuları vurgulamaktadır. Süpervizörlük pratiğinin dinamik olduğunu ve kontekse, deneyime ve bilgiye bağlı olarak zamanla değiştiğini hatırlayınız. Mentorluk Profili raporunuz size 14-satırlık bir çubuk çizelge ve üç tane pasta çizelge göstermektedir. 

 

d1

14 bar (çubuk), bir danışman olarak sizin altı Zorlayıcı Unsurunuzun ve sekiz Motive Edici Unsurunuzun genel şablonunu özetlemektedir.  

3 pasta çizelgesi size, bu farklı boyutlar içinde ve arasında dengenizi incelemenin farklı yollarını göstermektedir. İlk olarak, Motive Edici Unsur dâhilindeki boyutlar ‘kendi(si)’ ve ‘başkası’ arasında bir denge olarak tanımlanmaktadır.  İkinci olarak, Zorlayıcı Unsur boyutları ‘kişilerarası’ ve ‘sistemik’ arasında bir denge olarak tanımlanmaktadır. Ve üçüncü olarak, sekiz Motive Edici Unsur ve altı Zorlayıcı Unsur arasında genel dengeniz gösterilmektedir. 

 

Mentorlukta ve Öğretmen Adaylarının Süpervize Edilmesinde “Motivasyonun Sekiz Yüzü” 

Araştırma çalışmaları, Okul danışmanlarının Aday Öğretmenlerle çalışmalarında neden memnuniyet ve motivasyon bulduklarının pek çok sebebi olduğunu göstermektedir. 

Okul Danışmanlarının genellikle hemfikir olduğu öncelikli sekiz boyut, öğretmen adayları ile çalışma için başlıca motive edici unsurlardır. Bunlar en iyi şekilde aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

 

Öğretmen adayları ile yaptığım çalışmam önemlidir: 

 • Mesleki Yenileme için 

 • • kendi Öğretim Uygulamalarımı İyileştirmek için 

 • • çünkü Öğretmen Adayları Öğrenci Katılımını Teşvik Eder/Artırır

 • • çünkü Öğrencilerin Öğrenmesini Gözlemleme İçin Bir Mola sağlar

 • Öğretmen Eğitimine Katkı Sağlamak için

 • • Çünkü Kariyer Gelişimi Hakkında Hatırlatıcılar sağlar

 • • Bir Mesleki Topluluk Oluşturmak için, ve

 • Sınıf Ortamlarında Mentorluk Uygulamaları için.

İnsanların motive edici unsur puanları (yeşil barlar/çubuklar) 0 ile 50 aralığında olabilir. Daha yüksek puanlar (uzun yeşil barlar) hangi boyutların sizin için özellikle motive edici ve önemli olduğunu göstermektedir. 

Elbette, Okul Danışmanları bireydirler ve düşünce, deneyim ve çalışma durumları bakımından farklıdırlar. Herhangi bir Danışman bu boyutlarından bazılarında daha fazla ve diğerlerinde daha az memnuniyet bulabilir, bu nedenle danışman olmanın “tek bir doğru yolu yoktur”. 

Profil sayfası üzerindeki motive edici unsur barları, hangi boyutların sizin için daha önemli olduğunu ve hangilerinin daha az önemli olduğunu görmenize yardımcı olacaktır. 

 

Bir Okul Danışmanı Olma ile İlişkili Zorlayıcı Unsurlar 

Tabi ki, Öğretmen Adayları ile çalışma içinde birçok motive edici unsurlar ile aynı şekilde ilişkilendirilmiş zorlayıcı unsurlar mevcuttur.  Bunlar en iyi şekilde aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Öğretmen adayları ile yaptığım çalışmam aşağıdakiler nedeniyle zaman zaman zorlayıcıdır: 

 • Rehberlik ve Mentorlukla İlgili Zorlayıcı Unsurlar

 • Yetersiz Formlar ve Yönergeler 

 • Net Olmayan Politika ve Prosedürler 

 • Bir Alt Uzmanlık Olarak Okul Danışmanlığı Hakkındaki Endişeler 

 • Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Eğitim Öncesi Hazırlık Hakkındaki Endişeleri 

 • Belirsiz Geribildirim ve İletişim Uygulamaları

Zorlayıcı unsur puanları (turuncu barlar) 0 ile 50 aralığında olabilir. Daha yüksek puanlar (uzun barlar) bir danışman olarak çalışmanızda özellikle zorlayıcı olarak tanımladığınız konuları göstermektedir.  

 

Görevde Denge: Motive Ediciler, Zorlayıcılar ve Genel Durum

Profil sayfanızın alt tarafında üç tane pasta çizelgesi bulunmaktadır. Bunlar danışmanlığın önemli boyutları arasındaki dengeyi göstermektedir.   

En soldaki çizelge, motive edici ve yapmaya değer olarak ne raporladığınızın iki yönünü yansıtmaktadır.   

Okul Danışmalarını neyin motive ettiğinin bazıları kişiseldir (Kendi(si)).

Ve ayrıca başkalarının geliştiğini ve başarılı olduğunu görmekten de memnuniyet vardır (Başkası). Bu ikisi arasındaki denge yüzdeler şeklinde gösterilmektedir. 

Zorlayıcı unsurların bazıları iletişim veya geri bildirim problemlerinden kaynaklanmasına (Kişilerarası) karşı, diğerleri net politika, yönerge, prosedür, vb. yetersizliğinden (Sistemik) kaynaklanmaktadır.  Bu ikisi arasındaki denge yüzdeler şeklinde gösterilmektedir.  

Sağdaki üçüncü çizelge, uygulama ortamındaki aday öğretmenlerle çalışmanızda, sizin Motive Edici Unsurlarınız, Zorlayıcı Unsurlarınızla karşılaştırıldığında, genel dengenizi nasıl gördüğünüzü göstermektedir. 

 

MPE IZGARA 

MPE Izgara dört skordan (puandan) türetilmektedir: Kendi(si)’, ‘başkası’, ‘kişiler arası’, ‘sistemik’. Bu skorlar aşağıda gösterildiği gibi bir dizi Motive Edici Unsur ve Zorlayıcı Unsur ekseni üzerine haritalandırılır.

 

d2

Ortaya çıkan görüntü, sizin mevcut uygulamanızdaki, dört olası mentorluk rolünden birine veya daha fazlasına verdiğiniz önemi (vurguyu) göstermektedir: Savunucu, Kolaylaştırıcı, Besleyen veya Partner(Ortak). Dört rol aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

turkish grid explanation