Förstå dina resultat

Tolka din MPI-profil

Din Profil från Undersökningen om handledarroller ger dig en ögonblicksbild av hur du uppfattar ditt nuvarande arbete med lärarstudenter. Det hjälper dig identifiera aspekter av arbetet som är särskilt motiverande eller tillfredsställande, eller aspekter som är utmanande eller problematiska. Många av dessa motivationsfaktorer eller utmaningar är sådant du intuitivt vet när du jobbar med lärarstudenter eller VFU. Undersökningen om handledarrollen för lärarstudenter hjälper dig att synliggöra dessa.

Därför är värdet med Undersökningen om handledarroller att det hjälper dig att lyfta fram några aspekter av din handledning. Det bidrar med en startpunkt och är tänkt att leda till en bredare diskussion kring handledning och diskussioner bland lärare, skolor, i kommuner och på universitet.

Din profil lyfter fram frågor som är aktuella och relevanta för din handledning idag. Kom ihåg att handledning är dynamiskt och ändrar sig över tid beroende på kontext, erfarenhet och kunskap. Din Profilrapport från Undersökningen om handledarroller visar dig ett stapeldiagram med 14 staplar och tre tårtdiagram.

mpi result part 1

Ett 14-skaligt stapeldiagram av de åtta motivationsfaktorerna och sex utmaningarna som handledare. De tre tårtdiagram visar dig olika sätt att undersöka din balans mellan och över dessa olika dimensioner. Först visas motivationsfaktorerna som en balans mellan ’mig själv’ och ’andra’. Därefter visas utmaningar som en balans mellan ’mellanmänskliga’ och ’organisatoriska’. Slutligen visas din generella balans mellan de åtta motivationsfaktorerna och sex utmaningarna som handledare.

De åtta motivationsfaktorerna i handledning av lärarstudenter

Forskningsstudier visar att det finns många skäl till att handledare finner tillfredsställelse och motivation till att jobba med lärarstudenter. Det finns åtta grundläggande dimensioner som handledare generellt är överens om är avgörande motivationsfaktorer för att jobba med lärarstudenter. Dessa kan bäst beskrivas som:

Mitt arbete med lärarstudenter är viktigt:
 

 • För att förnya professionen

 • För att förbättra min egen undervisningspraktik

 • För att lärarstudenter stödjer elevengagemang

 • För att det tillåter en ”Time-out” för att observera elevernas lärande

 • För att bidra till lärarutbildningen

 • För att det ger påminnelser kring karriärutveckling

 • För att utveckla en professionell gemenskap och

 • För att handleda i en klassrumskontext.

Människors motivationsfaktorer (gröna staplar) kan sträcka sig mellan 0 och 50. Högre poäng (längre gröna staplar) anger vilken dimension som är särskilt motiverande för dig. Självklart är handledare individer, och de är olika i sitt sätt att tänka, vilka erfarenheter de har och deras arbetssituation. En enskild handledare kan finna mer tillfredsställelse i en av dessa dimensioner och mindre i andra, så det finns inget ”ett rätt sätt att vara handledare”. Motivationsstaplarna på din Profil kan hjälpa dig att se vilka dimensioner som är viktigare för dig och vilka som är mindre viktiga.

De sex utmaningarna med handledning av lärarstudenter

Självklart finns det utmaningar kopplade till att jobba med lärarstudenter på samma sätt som det finns motivationsfaktorer. Dessa kan bäst beskrivas som:

Mitt arbete med lärarstudenter är utmanande ibland på grund av:

 • Utmaningar med att vara handledare

 • Utmaningar med vägledning och handledning

 • Otillräckliga blanketter och riktlinjer

 • Otydliga riktlinjer och tillvägagångsätt

 •  Oro kring handledning som en egen specialisering

 • Oro kring lärarstudenters VFU förberedelser innan VFU börjar

 • Osäker återkopplings- och kommunikationspraktik

Balans på arbetet: Motivationsfaktorer, utmaningar och Överlag

I slutet av din profil finns det tre tårtdiagram. Dessa diagram anger balansen över viktiga dimensioner i handledning

Diagrammet längst till vänster visar de två aspekter som du har rapporterat som mest motiverande och belönande.

En del av det som motiverar handledare är personligt (mig själv). Och det finns också tillfredsställelse i att se andra utvecklas och lyckas (andra). Balansen mellan dessa tvåvisas som procentsatser.

En del utmaningar uppstår från kommunikations- eller återkopplingsproblem (mellanmänskligt) medan andra beror på bristande tydlighet i policy, riktlinjer eller tillvägagångssätt (organisatoriskt). Balansen mellan dessa två visas som procentsatser.

Till höger visas den tredje figuren som anger hur du rapporterar den övergripande balansen mellan motivationsfaktorer och utmaningar när du arbetar med lärarstudenter under VFU.

 

MPI-Figuren

MPI-figuren kommer från fyra skattningar: ’mig själv’, ’andra’, ’mellanmänsklig’ och ’organisatorisk’. Dessa skattningar är infogade i en struktur med motivationsfaktorer och utmaningar som axlar som visas nedan

d2

Bilden av resultaten demonstrerar en betoning som du lägger på en eller fler av de fyra möjliga handledarrollerna i din nuvarande handledning. Partner, Förespråkare, Tillrättaläggare, Omsorgsperson. Dessa fyra roller definieras som nedan:

mpi roles for interpret v2