INTERPRET

Hvordan forstå din MPI profil

Din MPI profil gir deg et innblikk i hvordan du selv forstår ditt arbeid med lærerstudenter. Sådan hjelper det deg å identifisere aspekter ved det arbeidet som du finner spesielt motiverende eller tilfredsstillende, eller aspekter som oppleves som utfordrende eller problematiske. Mange av disse motivasjonensfaktorene og utfordringene er ting du intuitivt gjenkjenner når du utfører arbeidsoppgavene dine med lærerstudenter i praksis. Denne undersøkelsen hjelper deg å tydeliggjøre dem.

Verdien til MPI undersøkelsen ligger dermed i hvordan den bidrar til økt forståelse for de ulike aspektene ved din veilederrolle. Den tilbyr et utgangspunkt og er ment å sette i gang i bredere diskusjon om dine erfaringer og fremme meningsfulle diskusjoner mellom lærere, skoler, skoleeiere og høyere utdanning.

Din profil fremhever problemstillinger som er aktuelle og relevante for det arbeidet du gjør som veileder. Husk at praksisveiledning er dynamisk og endrer seg over tid avhengig av konteksten, erfaring og kunnskaper. Resultatet til din praksisveilederprofil viser deg et diagram med 14 søyler og 3 kakediagram.

diag 1

De 14 søylene oppsummerer dine generelle tendenser ut fra åtte motivasjonsfaktorer og seks utfordringer i din rolle som praksisveileder.

De tre kakediagrammene viser ulike måter å forstå balansen mellom og på tvers av de ulike dimensjonene. For det første er motivasjonsfaktorene framstilt som en balanse mellom «meg selv» og «andre». For det andre er utfordringer framstilt som en balanse mellom «mellommenneskelig» og «systemisk». Og for det tredje vises din

Generelle Balanse mellom de åtte motivasjonsfaktorene og de seks utfordringene.

“Motivasjonens åtte ansikter” i praksisveiledning av lærerstudenter

Forskning viser at det er mange årsaker til hvorfor praksislærere opplever det å jobbe sammen med lærerstudenter som tilfredsstillende og motiverende.

Det er åtte underliggende aspekter som praksislærere stort sett er enige om at er store motivasjonsfaktorer for å jobbe med lærerstudenter. Disse kan best beskrives som:

Mitt arbeid med lærerstudenter er viktig:

 • for å fornye profesjonen
 • for å forbedre min egen undervisningspraksis
 • fordi lærerstudenter fremmer elevengasjement
 • fordi det tillater «time-out» for å observere elevenes læring
 • for å bidra til utdanningen av lærere
 • fordi det sørger for bevisstgjøring rundt karrieremuligheter i læreryrket
 • for å utvikle et profesjonsfellesskap og
 • for å veilede lærerstudenter i en klasseromskontekst

Veilederes motivasjonsresultat (grønne søyler) kan variere fra 0 til 50. Høyere poengsummer (lengre grønne søyler) indikerer hvilke aspekter som er særlig motiverende og viktige for deg. Naturligvis er praksislærere individer og er forskjellige i deres måte å tenke på, deres erfaringer og arbeidsforhold. Enhver praksisveileder finner mer tilfredsstillelse i noen av disse aspekter og mindre tilfredsstillelse i andre, så det eksisterer dermed ikke bare «én korrekt måte å være praksisveileder». Motivasjonssøylene på din profiloversikt vil hjelpe deg å se hvilke aspekter du anser som viktigere for deg og hvilke du anser som mindre viktige.

«Utfordringenes seks ansikter» i praksisveiledning av lærerstudenter

Naturligvis er det utfordringer assosiert med å jobbe sammen med lærerstudenter på samme måte som det er motivasjonsfaktorer. Disse kan best beskrives som:

Mitt arbeid med lærerstudenter er til tider utfordrende grunnet:

 • utfordringer i praksisveiledning
 • utilstrekkelige og mangelfulle skjemaer som omhandler praksis
 • uklare prosedyrer og retningslinjer
 • bekymringer vedrørende praksislærer som en birolle med mindre betydning
 • bekymringer vedørende lærerstudentene sine praksisforberedelser
 • utydelige tilbakemelding- og kommunikasjonspraksiser

Utfordringene (oransje søyler) kan variere fra 0 til 50. Høyere poengsummer (lengre søyler) indikerer problemstillinger du har identifisert som spesielt utfordrende i ditt arbeid som praksislærer.

Balanse i jobben: motivasjonsfaktorer, utfordringer og totalt.

På bunnen av din profiloversikt er det tre kakediagram. Disse indikerer balansen på tvers av sentrale aspekter innen veiledning.

Diagrammet ytterst til venstre reflekterer to aspekter ved hva du oppfatter som motiverende og givende.

Noe av det som motiverer praksislærere er personlig (Meg selv). Og det er også tilfredsstillelse i å se andre utvikle seg og lykkes (Andre). Balansen mellom disse to er her vist som prosenter.

Som en kontrast oppstår noen av utfordringene fra problemer med kommunikasjon eller tilbakemeldinger (Mellommenneskelig), mens andre utfordringer oppstår som resultat av et fravær av konkret planlegging, retningslinjer eller prosedyrer, osv. (Systemisk). Balansen mellom disse to er her vist som prosenter.

Til høyre indikerer det tredje diagrammet hvordan du ser den generelle balansen mellom motivasjonsfaktorene sammenlignet med utfordringene med å jobbe med lærerstudentene i praksis.

MPI rutenett

MPI rutenettet er avledet fra fire resultater: «meg selv», «andre», «mellommenneskelig» og «systemisk». Disse resultatene er knyttet til et sett med motivasjons- og utfordringsakser som er vist under.

diag 2

 

Det konkluderende bildet viser hvordan du vektlegger en eller flere av fire potensielle veilederroller i din nåværende praksis: talsperson, tilrettelegger, omsorgsperson eller partner. Disse fire rollene blir definert som følger:

diag 3