Create Survey

Vennligst fiks feilene på denne siden

To begin...

Land
Begynn med å skrive inn de to første karakterene i koden

Challenges

Det er vanskelig å beskrive konkret hva lærerstudenter kan forvente fra meg som praksislærer
Det er vanskelig å beskrive prosedyrene for vurdering av studentene
Det er utfordrende å utvikle et meningsfylt veiledningsforhold med lærerstudenten(e) jeg har ansvaret for
Det er vanskelig å gi lærerstudentene fleksibiliteten til å få utvikle seg i forskjellig tempo
Det er vanskelig å få studenten(e) til å fokusere på elevenes læring framfor å bare følge sin plan for timen
Det er vanskelig å adressere og korrigere lærerstudenten sine misforståelser ettersom de oppstår
Det er vanskelig å opprettholde kommunikasjon med andre praksislærere ved min skole
Vi mangler en felles forståelse for hvilke forventninger som ligger til praksislærerrollen ved vår skole
Det er vanskelig å involvere andre praksislærere i avgjørelser vedrørende rollen som praksislærer
Det er vanskelig å hjelpe andre praksislærere med å løse deres egne utfordringer og usikkerheter

Motivators

Å hjelpe og veilede lærerstudenter er “det rette å gjøre”
Det er tilfredsstillende å vite at jeg kan tilrettelegge for en lærerstudents utvikling
Jeg utgjør en reell forskjell når jeg veileder lærerstudenter
Praksisveiledning hjelper meg å utvikle mine egne undervisningsferdigheter
Lærerstudenter bidrar til at jeg blir utfordret i min egen undervisningspraksis
Praksisveiledning holder meg oppdatert på nye metoder og ideer
Å arbeide med lærerstudenter hjelper meg å utvikle mine egne holdninger og verdier
Lærerstudenter sørger for at jeg kontinuerlig utvikler mine ferdigheter i jobben som lærer
Praksisveiledning bidrar til samarbeid, kollegialitet og fellesskap på skolen
Praksisveiledning bidrar til å utvikle profesjonelle relasjoner med framtidige kollegaer
Det er tilfredsstillende å samarbeide med en annen voksen
Å jobbe med lærerstudenter gir også meg nye muligheter for læring

Challenges

Det er vanskelig å forholde seg til ulike personligheter og veiledningsmetoder hos andre praksislærere på skolen
Kommunikasjonsutfordringer mellom personalet ved egen skole vår og personalet ved andre skoler
Kommunikasjonen mellom skoleledelse og praksislærerne er krevende
Jeg savner tilbakemeldinger fra skoleledelsen om hvordan de vurderer min oppfølging av lærerstudenter
Jeg savner tilbakemeldinger fra lærerstudenter om hva som fungerer og hva som ikke fungerer
Det er liten enighet om felles standarder for veiledning av lærerstudenter
Jeg savner tydelighet fra kommunen/fylke om hvilke forventninger som ligger til min rolle som praksislærer
Det er begrenset informasjon om hva studentene har jobbet med på universitetet før de kommer ut i praksis
Det er usikkerhet om hvordan praksisforberedelser for lærerstudentene har vært i forkant av praksisperioden
De skriftlige retningslinjene fra universitetet for praksislærerrollen er til liten nytte

Motivators

Praksisveiledning gir meg muligheten til en “time-out” for refleksjon og nye perspektiver
Å ha lærerstudenter i klassen gir meg mulighet til å arbeide én-til-én med elevene mine
Å ha lærerstudenter i praksis gir meg mulighet til å få bedre innblikk i mine elevers læringsbehov
Å samarbeide med lærerstudenter gir meg et «pusterom» til å observere og reflektere
Praksisveiledning er nødvendig for å fornye og skape nytenkning rundt profesjonen
Praksisveiledning er viktig for utdannelse og for samfunnet generelt
Å utdanne flere lærere er en del av vårt sosiale ansvar
Praksisveiledning hjelper lærerstudenter i å utvikle seg til lærere
Det er tilfredsstillende å observere hvordan lærerstudenter lærer og utvikler seg
Jeg liker å hjelpe lærerstudenter i å arbeide seg gjennom hverdagslige utfordringer i praksis

Challenges

Uklarheter om rolle og ansvarsområder til faglærerne på universitetet
Uklare tilbakemeldingsrutiner mellom faglærere på universitetet og praksislærere
Makt og autoritetsproblemer mellom faglærere på universitetet og praksislærere
Manglende tilgang på hjelp fra universitetet når det er lærerstudenter som har utfordringer
Fravær av systematiske prosedyrer for valg og forberedelse av faglærere og praksislærere
Uklare retningslinjer for å skille mellom godkjent og ikke-godkjent måloppnåelse for lærerstudentene i praksis
Manglende evalueringsrutiner som fanger opp praksislæreres tilbakemeldinger og erfaringer som kan være nyttige for andre
Manglende rutiner for lærerstudentenes vurdering av seg selv i praksis
Vage prosedyrer for tilbakemeldinger til studentene fra praksislærere og faglærere på universitetet
Manglede retningslinjer for skriftlig underveisvurdering før den avsluttende vurderingsrapporten

Motivators

Praksisveiledning hjelper lærerstudentene til å koble teori og praksis
Lærerstudenter forbedrer elevenes interesse og dynamikken i klasserommet
Lærerstudenter fremmer elevengasjement i klasserommet
Lærerstudenter er et «friskt pust» som bidrar til elevenes læring
Lærerstudenter bidrar til å øke bevisstheten rundt mangfoldet i klasserommet
Praksisveiledning bidrar til å bevisstgjøre meg på karrieremuligheter i læreryrket
Praksisveiledning gjør meg oppmerksom på at det fremdeles er mye jeg kan lære om undervisning
Praksisveiledning av lærerstudenter bekrefter at det er mange forskjellige «riktige» måter å undervise på
Praksisveiledning av lærerstudenter hjelper meg å se mine egne undervisningsmetoder gjennom andres øyne
Veiledererfaring bidrar til min egen karriereutvikling

And now, just a few Background questions about you and your practice...

Admin Only
Uncheck the box if this is an Invalid survey record.
Revision information
Briefly describe the changes you have made.
Vennligst fiks feilene på denne siden