Create Survey

กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดในเพจ

To begin...

ท่านสอนที่ประเทศใด ?
เริ่มกรอกโดยการพิมพ์อักษรสองตัวแรกของรหัสของคุณ

Challenges

ความยากในการระบุสิ่งที่นิสิตฝึกสอนคาดหวังจากข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยง
ความยากในการทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต ในช่วงเริ่มต้นของการฝึกสอน
อุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตฝึกสอนตลอดระยะเวลาการฝึกสอน
ปัญหาในการปรับความยืดหยุ่นให้เหมาะกับนิสิตฝึกสอนซึ่งแต่ละคนมีระดับพัฒนาการแตกต่างกัน
ความยากในการเน้นย้ำให้นิสิตฝึกสอนคำนึงถึงการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าเพียงมุ่งสอนตามแผนการสอน
ความกังวลใจในการระบุและแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของนิสิตฝึกสอนที่เกิดขึ้น
ความยากในการสื่อสารกับอาจารย์พี่เลี้ยงคนอื่นในโรงเรียน
อาจารย์พี่เลี้ยงในโรงเรียนมีความคาดหวังแตกต่างกัน
ความยากในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงคนอื่นในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
อุปสรรคในการช่วยให้อาจารย์พี่เลี้ยงคนอื่นสามารถคลี่คลายปัญหาของเขาเองเกี่ยวกับประเด็นและข้อสงสัยต่างๆ

Motivators

การช่วยเหลือและให้คำปรึกษานิสิตฝึกสอนเป็นสิ่งที่พึงกระทำ
มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่รู้ว่าตนเองสามารถส่งเสริมพัฒนาการของนิสิตฝึกสอนได้
การดูแลฝึกฝนครูใหม่ของข้าพเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การดูแลให้คำปรึกษานิสิตฝึกสอนทำให้ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงการสอนและทักษะในการสอน
นิสิตฝึกสอนช่วยให้ข้าพเจ้าได้คิดว่าทำไมตนเองจึงสอนอย่างที่เป็น
การนิเทศนิสิตฝึกสอนทำให้การสอนและความคิดของข้าพเจ้าไม่ตกยุค
การทำงานกับนิสิตฝึกสอนช่วยให้ข้าพเจ้าค่อยๆ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อ
นิสิตฝึกสอนทำให้ข้าพเจ้าตื่นตัวเกี่ยวกับทักษะการสอนของตนเอง
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและชุมชน
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในอนาคต
มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่ได้ทำงานกับผู้ใหญ่อีกคน (นิสิตฝึกสอน)
การได้ทำงานกับนิสิตฝึกสอนเป็นโอกาสที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เช่นกัน

Challenges

อุปสรรคในการประสานความแตกต่างของบุคลิกและวิธีการทำงานระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยงด้วยกันเอง
อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อที่จะสื่อความเข้าใจระหว่างครูในโรงเรียนและครูจากโรงเรียนอื่น
ความยากในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์พี่เลี้ยง
การไม่มีข้อมูลย้อนกลับจากผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองช่วยเหลือนิสิตฝึกสอนดีมากน้อยเพียงใด
การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตฝึกสอนไม่เพียงพอที่จะบอกว่าอะไรที่ใช้ได้และอะไรใช้ไม่ได้
มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการนิเทศนิสิตฝึกสอน
ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการนิเทศนิสิตฝึกสอนในระดับเขตพื้นที่
มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับรายวิชาในระดับมหาวิทยาลัยที่นิสิตฝึกสอนได้เรียนมาก่อนออกฝึกสอน
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตฝึกสอนก่อนการออกฝึกสอน
แนวปฏิบัติ สถานการณ์ และตัวอย่างในคู่มือการนิเทศ ไม่ได้ช่วยอะไร

Motivators

การนิเทศนิสิตฝึกสอนให้เวลากับข้าพเจ้าได้สะท้อนความคิดและทบทวนเกี่ยวกับการสอน
การมีนิสิตฝึกสอนในห้องเรียนช่วยทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานตัวต่อตัวกับนักเรียนของตนเองได้
การทำงานกับนิสิตฝึกสอนช่วยทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้
การทำงานกับนิสิตฝึกสอนทำให้ข้าพเจ้าหยุดพักหายใจสักระยะเพื่อสังเกตและสะท้อนความคิด
การนิเทศนิสิตฝึกสอนจำเป็นต่อความก้าวหน้าและเติมเต็มวิชาชีพให้ดีขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว การนิเทศนิสิตฝึกสอนมีความสำคัญต่อการศึกษาและสังคม
การสร้างครูคือความรับผิดชอบทางสังคมของเรา
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยพัฒนานิสิตฝึกสอนให้กลายเป็นครูได้
ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้เห็นนิสิตฝึกสอนได้เรียนรู้และพัฒนา
ข้าพเจ้าช่วยนิสิตฝึกสอนให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรในแต่ละวัน

Challenges

การไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์
กลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงไม่มีความชัดเจน
ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำใช้ในการช่วยเหลือนิสิตฝึกสอนที่กำลังประสบปัญหาอยู่
ขาดกระบวนการคัดเลือกและเตรียมอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นระบบ
แนวทางการประเมินไม่ชัดเจนที่จะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างนิสิตฝึกสอนที่ประสบความสำเร็จกับที่ล้มเหลว
ไม่มีแบบฟอร์มการประเมินที่ตอบสนองกับความกังวลและความเข้าใจของอาจารย์พี่เลี้ยง
ขาดกระบวนการประเมินตนเองของนิสิตฝึกสอน
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตฝึกสอน รวมทั้งข้อมูลจากอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ไม่ชัดเจน
ขาดแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินผลการฝึกสอนระหว่างฝึกสอน ก่อนที่จะส่งเพื่อการประเมินตัดสิน

Motivators

การให้คำปรึกษานิสิตฝึกสอนทำให้นิสิตเองสามารถเชื่อมโยงทฤษฏีกับการปฏิบัติได้
นิสิตฝึกสอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในห้องเรียน
นิสิตฝึกสอนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน
นิสิตฝึกสอนเป็นคนเลือดใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
นิสิตฝึกสอนช่วยหยิบยกประเด็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยให้เกิดข้อควรระวัง/สิ่งย้ำเตือนเกี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยย้ำเตือนให้ข้าพเจ้าระวังอันตรายของการมุ่งแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง
การนิเทศนิสิตฝึกสอนช่วยยืนยันความคิดที่ว่ามีวิธีสอนที่เหมาะสมมากกว่าหนึ่งวิธี
การนิเทศนิสิตฝึกสอนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติการสอนผ่านสายตาของคนอื่น
ประสบการณ์ในนิเทศนิสิตฝึกสอนมีส่วนช่วยในการเลื่อนตำแหน่งวิชาการ

And now, just a few Background questions about you and your practice...

Admin Only
Uncheck the box if this is an Invalid survey record.
Revision information
Briefly describe the changes you have made.
กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดในเพจ