Skapa Survey

Por favor, corrige los errores.

To begin...

Land?
Börja genom att skriva de två första tecknen i din kod

Challenges

Svårigheter att beskriva vad en lärarstudent kan förvänta sig av mig som handledare
Svårigheter i att artikulera hur utvärderingen går till i början på VFU:n
Utmaningar med att utveckla en meningsfull handledarrelation med min lärarstudent
Problem med att tillåta flexibilitet för lärarstudenter för att utvecklas i olika takt
Svårigheter i att fokusera lärarstudentens uppmärksamhet på elevernas lärande i stället för att bara följa lektionsplaneringen
Problem att ta upp och korrigera min lärarstudents missuppfattningar när de kommer fram
Svårigheter med att upprätthålla kommunikation med andra handledare på min skola
Frånvaro av gemensamma förväntningar bland handledare på vår skola
Svårigheter att involvera andra handledare i beslutsfattande kring vår profession
Problem med att hjälpa handledare att lösa sina egna problem och tvivel

Motivators

Det är “rätt sak att göra” att hjälpa och handleda lärarstudenter
Det är tillfredställande att veta att jag stöttar en lärarstudents utveckling
Jag gör verklig skillnad när jag handleder lärarstudenter
Handledning hjälper mig att förfina mina egen undervisningsfärdigheter
Lärarstudenter hjälper mig genom att utmana min uppfattning om varför jag undervisar som jag gör
Att handleda hjälper mig att hålla mig uppdaterad kring metoder och idéer
Att arbeta med lärarstudenter bidrar till att utveckla mina värderingar och attityder.
Lärarstudenter ser till att jag kontinuerligt utvecklar mina färdigheter i arbetet som lärare
Handledning bidrar till samarbete, kollegialitet och gemenskap på skolan
Handledning utvecklar professionella relationer med framtida kollegor.
Det är tillfredsställande att jobba med en annan vuxen
Att arbeta med lärarstudenter ger mig också nya möjligheter till lärande

Challenges

Det är svårt att förhålla sig till olika handledares personligheter och handledningsmetoder på skolan
Utmaningar i kommunikationen mellan vår skolpersonal och annan skolpersonal på en annan skola
Svårigheter i kommunikationen mellan rektorer/skolledare och handledare
Frånvaro av återkoppling från rektor/skolledare kring att informera mig om hur bra jag är på att stötta lärarstudenter
Otillräcklig återkoppling från lärarstudenter kring vad som fungerar och inte
Det finna liten enighet kring en ”standardmodell” för att handleda lärarstudenter
Bristande tydlighet om kring förväntningar på min handledning från kommunen
Begränsat med information kring lärarstudenters arbete med universitetskurser innan VFU
Osäkert kring lärarstudenters förberedelse för VFU innan VFU
Den skriftliga informationen från universitetet är inte hjälpsam

Motivators

Handledning erbjuder mig en “time-out” för att kunna reflektera och tänk om
Att ha en lärarstudent i klassrummet innebär att jag kan arbeta en-till-en med mina elever
Att arbeta med en lärarstudent innebär att jag kan få en bättre inblick i mina elevers lärandebehov
Att arbeta med en lärarstudent ger mig en ’andningspaus’ för att observera och reflektera
Handledning är nödvändigt för att förnya och skapa nytänkande kring professionen
Handledning är viktigt för utbildning och samhället generellt
Att utbilda fler lärare är vårt sociala ansvar
Handledning utvecklar lärarstudenter till lärare
Det är glädjande att se när lärarstudenter lär sig och utvecklas
Jag tycker om att hjälpa lärarstudenter arbeta sig igenom vardagliga svårigheter

Challenges

Otydligheter kring roller och ansvarsområden för universitetslärarna
Oklar återkoppling mellan universitetslärare och handledare
Makt- och auktoritetsproblem mellan universitetslärare och handledare
Bristande tillgång på universitetsresurser för stöd kring lärarstudenter som uppvisar svårigheter
Frånvaro av systematiska riktlinjer för att välja och förbereda universitetslärare och handledare
Oklara rättningsriktlinjer för att skilja på godkända och icke-godkända lärarstudenter
Frånvaro av utvärderingsformer som tar hand om handledares oro och insikter
Bristande utvärderingsformer för lärarstudenters egna självvärdering
Vaga återkopplingsrutiner som inkluderar både återkoppling från universitetslärare och handledare
Avsaknad av riktlinjer för halvtidsbedömningar innan inlämnade av den slutgiltiga bedömningen

Motivators

Att handleda lärarstudenter hjälper dem att koppla ihop teori och praktik
Lärarstudenter förstärker elevers intresse och klassrummets dynamik
Att ha lärarstudenter i klassrummet stödjer elevernas engagemang
Lärarstudenter bidrar med “en frisk fläkt” som bidrar till elevernas lärande
Lärarstudenter hjälper till att öka på medvetenhet kring mångfaldsfrågor i klassrummet
Att handleda bidrar med att öka medvetenheten kring karriärmöjligheter i läraryrket
Att handleda påminner mig att det fortfarande finns mycket jag kan lära mig om undervisning
Att handleda lärarstudenter bekräftar att det finns många ”rätt sätt ”att undervisa
Att handleda lärarstudenter hjälper mig att se min undervisningspraktik genom andras ögon
Att ha erfarenhet från att handleda hjälper till i handledarens karriärutveckling

And now, just a few Background questions about you and your practice...

Admin Only
Uncheck the box if this is an Invalid survey record.
Information om versionshantering
Beskriv kortfattat de ändringar du har gjort.
Por favor, corrige los errores.