• Bianca and Joan
  • Dave and Jeff
  • Jeff and Lee
  • Nadine and Jenna
  • Tina and Mitch

การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ!

ทะเบียนข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตฝึกสอน เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับมุมมองและการปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาของท่านในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงซึ่งทำงานกับนิสิตฝึกสอน โดยจะเน้นเฉพาะเจาะจงในประเด็นว่าอะไรเป็นแรงจูงใจและเป็นอุปสรรคในการให้คำปรึกษาของท่าน

กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบสอบถาม เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ส่ง แล้วท่านจะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที 

นอกจากนี้ ท่านสามารถเรียกดูวิธีการแปลผลและการอธิบายผลเพื่อทำให้ท่านเข้าใจว่าข้อมูลจากกราฟเป็นอย่างไรและท่านจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

ตัวอย่าง:

 

MPI result sheet with grid

Take survey now