แบบสอบถามข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตฝึกสอน

Error
Thai Error Here.

ไม่      น้อย      ปานกลาง      มาก      มากที่สุด

ยินดีต้อนรับ!

จากการทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกหัดครูในโรงเรียนและทำงานร่วมกับนิสิตฝึกสอน ทำให้ อาจารย์พี่เลี้ยงเกิดแรงจูงใจและเผชิญอุปสรรคมากมาย แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ท่านในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงได้รับข้อมูลย้อนกลับและแนวทางในการให้คำปรึกษาและการนิเทศนิสิตฝึกสอน

เริ่มต้น…

คำชี้แจง

ในแต่ละหน้าต่อไปนี้ ท่านจะเห็นข้อมูล 3 ส่วน โดยในแต่ละส่วนจะประกอบด้วย 2ประเด็น คือ แรงจูงใจและอุปสรรค ในการตอบคำถามในแบบสอบถาม โปรดกดปุ่มเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว เพื่อระบุว่าข้อคำถามนั้นเป็นแรงจูงใจหรืออุปสรรคในระดับใดในระหว่างที่ท่านทำงานกับนิสิตฝึกสอน โดยใช้ระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้:

ไม่      น้อย      ปานกลาง      มาก      มากที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว ความคิดครั้งแรกของท่านถือว่าเป็นคำตอบที่ตรงที่สุด หากข้อความใดไม่เป็นแรงจูงใจหรืออุปสรรคสำหรับท่าน ขอให้ท่านเลือกปุ่ม “ไม่” โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการทำแบบสอบถามนี้ประมาณ 10 – 15 นาที ขอให้ท่านตอบทุกข้อคำถาม

กรุณากดตรงนี้เพื่อไปในหน้าถัดไปและเริ่มกรอกแบบสอบถาม

.
อุปสรรค ประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรต่อท่านมากน้อยเพียงใด
แรงจูงใจ ประเด็นดังกล่าวเป็นแรงจูงใจต่อท่านมากน้อยเพียงใด
อุปสรรค ประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรต่อท่านมากน้อยเพียงใด
แรงจูงใจ ประเด็นดังกล่าวเป็นแรงจูงใจต่อท่านมากน้อยเพียงใด
อุปสรรค ประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรต่อท่านมากน้อยเพียงใด
แรงจูงใจ ประเด็นดังกล่าวเป็นแรงจูงใจต่อท่านมากน้อยเพียงใด
ขอให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านเอง…
You can write up to 1000 characters, remaining: 1000

ขอบคุณครับ! โปรดกดปุ่ม “ส่ง” ข้างล่างนี้ และโปรดรอสักครู่ขณะกำลังประมวลผลข้อมูล และข้อมูลของท่านจะแสดงในหน้าจอนี้

อุปสรรค
Motivators
อุปสรรค
Motivators
อุปสรรค
Motivators
Background
Introductory Information